User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_050522

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:navref_050522 [2022/05/12 12:26]
morten
nav-ref:navref_050522 [2022/05/13 12:34] (current)
morten [Referat] første utkast
Line 96: Line 96:
 === 1. Presentasjoner/​Status ​ === === 1. Presentasjoner/​Status ​ ===
  
-Lorem ipsum dolor sit amet.+De nye utviklerne ble presentert, og teamets nye arbeidsmetode med sprints (inspirert av Scrum) ble omtalt. I tillegg ble nav-refs arbeidsliste i form av "​Kanban-board"​ på GitHub vist fram. Her vil status på arbeidslisten være løpende koblet til hvert enkelt issue sin status på GitHub. 
 + 
 +Nye funksjoner i NAV 5.3 ble presentert, deretter endringer som kommer i NAV 5.4. 
 + 
 +Sikt informerte også om tilstand på tilstøtende prosjekter, så som Argus og ACLgen. Sistnevnte er et overbygg/​brukergrensesnitt på Googles Capirca, som utvikles som et ledd i en bacheloroppgave for Sikt, og er en potensiell fremtidig erstatning for fwbuilder. 
 + 
 +  * UiT kommenterte underveis at de hadde testet fwbuilder for en del år tilbake og slått fast at den ikke støttet deres bruksområde (behov for forskjellige regelsett på forskjellige rutere). Det hørtes ut som dette potensielt kunne bero på en misforståelse,​ som kanskje burde vært fulgt opp - Sikt bruker dette på mange forskjellige rutere som skal ha forskjellige regelsett.
  
 === 2. Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding === === 2. Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ===
  
-Lorem ipsum dolor sit amet.+Utviklerteamet ba om litt tilbakemelding/​brainstorming rundt [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1997|Lifecycle events · Issue #1997]], som var satt opp som oppgave på inneværende sprint. Oppgaven ble delt opp i tre konkrete issues, og detaljer fra diskusjonen ble ført rett inn som kommentarer på Github: 
 + 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2391|Post event when new device entries are created (first time seen) · Issue #2391]] 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2392|Post event when device moves from one netbox to another · Issue #2392]] 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2393|Post event for device software revision changes · Issue #2393]] 
 + 
 +Forøvrig fremkom forslag om å kalle inn til korte Zoom-møter for å demonstrere og justere ny funksjonalitet mellom de vanlige nav-refmøtene.
  
 === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen === === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen ===
  
-Lorem ipsum dolor sit amet.+UiT forhåndsmeldte en liste på 6 Github-issues (5 ønsker om ny funksjonalitet og 1 potensiell bug) de ønsket å diskutere på møtet, så disse fikk forrang og brukte mesteparten av den gjenværende tidenDe fleste detaljer fra diskusjonen ble lagt til som kommentarer på hvert enkelt issue i GitHub. 
 + 
 +Et innspill ifm. [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2248|Support for MFA (multi-factor authentication) #2248]] var at en workaround inntil videre er å "​outsource"​ multifaktor ved å integrere Feide-innlogging i NAV. Dette støttes allerede i NAV gjennom ''​REMOTE_USER''​-mekanismen. Vi lovte å lenke opp NAV-dokumentasjonen for dette i referatet, og det kommer her (vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på dokumentasjonen):​ 
 + 
 +  * [[https://​nav.readthedocs.io/​en/​latest/​reference/​web_authentication.html|Generelt om ''​REMOTE_USER''​-mekanismen]] 
 +  * [[https://​nav.readthedocs.io/​en/​latest/​howto/​mod_auth_openidc_feide.html|Feide-spesifikk howto for NAV]] 
 + 
 +Andre innspill fra en runde rundt bordet: 
 + 
 +  * UiO 
 +    * Dersom man bytter ut en boks kan man risikere at gammel portstatistikk i NAV "​forsvinner",​ spesielt når man bytter til en annen modell/​leverandør,​ da portene heter andre ting på det nye utstyret. Kunne gjerne tenke seg en mulighet til/et grensesnitt for å koble nye portnavn til gamle portnavn slik at statistikken kan slås sammen. 
 +      * Dette skyldes i utgangspunktet at metrikker for statistikk bruker portnavnet som en del av metrikk-stien i Graphite. Dette kunne potensielt vært løst ved at man innførte en form for logiske portnavn som ble beholdt på tvers av utstyrsbytter,​ om mulig. Dette kan ligne på måten Sikt overvåker trafikktellere på samband i forskningsnettet:​ Porter får en description som tilsvarer et logisk sambandsnavn. Denne portbeskrivelsen beholdes lik, selv om sambandet flyttes over på andre fysiske/​logiske porter. 
 + 
 +Innspill fra Zoom-chatten underveis:​ 
 + 
 +  * ''​14:​06:​09 From Ingeborg Østrem Hellemo to Everyone:''​ 
 + 
 +    > Rund bytting av boks: Bør lages en best practice: 
 +    > Er det å slette/​legge inn på nytt, eller bare bytte ut HW og la innsamlinga gå sin gang. 
 + 
 +  * ''​15:​00:​01 From Ingeborg Østrem Hellemo to Everyone:''​ 
 + 
 +    > Jeg gir ellers en +1 til Peders innspill om en diskusjon/​best practice-beskrivelse 
 +    > om hvordan vi best bruker NAV til å montere tjenester i sky. 
 + 
  
 === 4. Neste møte === === 4. Neste møte ===
nav-ref/navref_050522.txt · Last modified: 2022/05/13 12:34 by morten