User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 13:12]
morten revisjon
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 16:04]
morten notert ca. når Vidar forlot møtet
Line 63: Line 63:
  
 UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende "​device groups"​-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig). UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende "​device groups"​-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig).
 +
 +Vidar forlot møtet etter denne delen pga. av andre forpliktelser.
  
 ==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ==== ==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ====
  
  
 +Denne bolken ble hovedsakelig benyttet til å diskutere designvalg rundt oppgaven [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1130|#​1130 Dual-stack monitoring]]. ​ Denne oppgaven er såpass nært beslektet med [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1184|#​1184 Monitor all configured IP addresses for an IP device]] at utviklerne foreslår å slå dem sammen til samme oppgave. De innspillene som kom underveis i diskusjonen blir samlet som kommentarer i issue-trackeren.
 +
 +Vedrørende den [[nav-ref:​nav-ref-arbeidsliste|offisielle arbeidslisten]],​ ble det vedtatt **å iverksette en full omprioritering av arbeidslisten,​** da det er tre år siden sist det ble gjort endringer i prioriteringene. Uninett sørger for å samle opp og registrere på GitHub alle innkomne saker fra de siste møtene, for så å organisere en ny avstemning blant referansegruppens deltakere.
  
 ==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ==== ==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ====
  
 +Runden rundt bordet avslørte ikke mange nye oppgaver - de fleste venter på å få implementert ting som allerede ligger i arbeidslisten.
  
 +  * UiT:
 +    * Ingen nye ønsker for øyeblikket. Henger litt bakpå med oppgraderinger til nyeste NAV-versjon og er mest interessert i AAS.
 +  * NTNU:
 +    * Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.
 +      * Uninett lager et GitHub-issue for dette og ber Nils-Arild fylle på med detaljer om NTNUs ønsker der.  [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2164|#​2164 - Control over 802.1X options per port in PortAdmin]]
 +    * Avstedkom en mindre diskusjon om "​portprofiler",​ som også ble tatt opp på forrige møte.
 +  * UiO: 
 +    * Har det stort sett greit.
 +    * En sak ble likevel meldt inn i etterkant av møtet: [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2161|#​2161 - Alias for rooms and buildings]]
 +  * UiA:
 +    * Ikke noe nytt.
 +  * HiVolda:
 +    * Gjentar ønske om mer detaljer på portnivå mtp. Power-over-Ethernet. Morten har tidligere gjort litt research på Voldas Cisco-switcher og ser at strømforbruk per. port skal være mulig å hente inn med de Cisco-proprietære PoE-MIB-ene som allerede er i bruk i NAV.  [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2163|#​2163 More power usage stats on individual PoE-enabled ports]]
 ==== Del 4 - Neste møte ==== ==== Del 4 - Neste møte ====
  
 Neste møte ble avtalt til **tirsdag 25. august**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse. Neste møte ble avtalt til **tirsdag 25. august**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse.
  
nav-ref/navref_120520.txt · Last modified: 2020/05/18 16:05 by morten