User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 14:35]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 15:56]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 79: Line 79:
   * NTNU:   * NTNU:
     * Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.     * Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.
-      * Uninett lager et GitHub-issue for dette og ber Nils-Arild fylle på med detaljer om NTNUs ønsker der.+      * Uninett lager et GitHub-issue for dette og ber Nils-Arild fylle på med detaljer om NTNUs ønsker der.  ​[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2164|#​2164 - Control over 802.1X options per port in PortAdmin]]
     * Avstedkom en mindre diskusjon om "​portprofiler",​ som også ble tatt opp på forrige møte.     * Avstedkom en mindre diskusjon om "​portprofiler",​ som også ble tatt opp på forrige møte.
   * UiO:    * UiO: 
Line 87: Line 87:
     * Ikke noe nytt.     * Ikke noe nytt.
   * HiVolda:   * HiVolda:
-    * Gjentar ønske om mer detaljer på portnivå mtp. Power-over-Ethernet. Morten har tidligere gjort litt research på Voldas Cisco-switcher og ser at strømforbruk per. port skal være mulig å hente inn med de Cisco-proprietære PoE-MIB-ene som allerede er i bruk i NAV.+    * Gjentar ønske om mer detaljer på portnivå mtp. Power-over-Ethernet. Morten har tidligere gjort litt research på Voldas Cisco-switcher og ser at strømforbruk per. port skal være mulig å hente inn med de Cisco-proprietære PoE-MIB-ene som allerede er i bruk i NAV.  ​[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2163|#​2163 More power usage stats on individual PoE-enabled ports]]
 ==== Del 4 - Neste møte ==== ==== Del 4 - Neste møte ====
  
 Neste møte ble avtalt til **tirsdag 25. august**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse. Neste møte ble avtalt til **tirsdag 25. august**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse.
  
nav-ref/navref_120520.txt · Last modified: 2020/05/18 16:05 by morten