User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 13:12]
morten revisjon
nav-ref:navref_120520 [2020/05/18 16:05] (current)
morten rettet plassering i referat
Line 55: Line 55:
  
 Peder stilte spørsmål til hvordan NAV kan være en styrke i en tid hvor mer og mer AV-utstyr går over IP. Utviklerne har ikke noe spesielt forhold til AV-utstyr, all den tid NAV er fokusert på nettinfrastruktur,​ men innspillet avstedkom en diskusjon om NAVs fremtid mtp. tegn til større splittelse i management-protokollverdenen. SNMP er sakte men sikkert på vei ut, og ikke alle leverandører ser ut til å gå for NETCONF-familien av protokoller for management - flere leverandører lager i stedet egne REST-API. Det gjør det mye mer ressurskrevende å skrive kode som skal støtte flere leverandører. Man kom ikke til noen konklusjon i diskusjonen. Peder stilte spørsmål til hvordan NAV kan være en styrke i en tid hvor mer og mer AV-utstyr går over IP. Utviklerne har ikke noe spesielt forhold til AV-utstyr, all den tid NAV er fokusert på nettinfrastruktur,​ men innspillet avstedkom en diskusjon om NAVs fremtid mtp. tegn til større splittelse i management-protokollverdenen. SNMP er sakte men sikkert på vei ut, og ikke alle leverandører ser ut til å gå for NETCONF-familien av protokoller for management - flere leverandører lager i stedet egne REST-API. Det gjør det mye mer ressurskrevende å skrive kode som skal støtte flere leverandører. Man kom ikke til noen konklusjon i diskusjonen.
 +
 +Vidar forlot møtet etter denne delen pga. av andre forpliktelser.
  
 ==== Del 1 - Presentasjoner/​Status ==== ==== Del 1 - Presentasjoner/​Status ====
Line 63: Line 65:
  
 UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende "​device groups"​-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig). UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende "​device groups"​-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig).
 +
  
 ==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ==== ==== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ====
  
  
 +Denne bolken ble hovedsakelig benyttet til å diskutere designvalg rundt oppgaven [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1130|#​1130 Dual-stack monitoring]]. ​ Denne oppgaven er såpass nært beslektet med [[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1184|#​1184 Monitor all configured IP addresses for an IP device]] at utviklerne foreslår å slå dem sammen til samme oppgave. De innspillene som kom underveis i diskusjonen blir samlet som kommentarer i issue-trackeren.
 +
 +Vedrørende den [[nav-ref:​nav-ref-arbeidsliste|offisielle arbeidslisten]],​ ble det vedtatt **å iverksette en full omprioritering av arbeidslisten,​** da det er tre år siden sist det ble gjort endringer i prioriteringene. Uninett sørger for å samle opp og registrere på GitHub alle innkomne saker fra de siste møtene, for så å organisere en ny avstemning blant referansegruppens deltakere.
  
 ==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ==== ==== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ====
  
 +Runden rundt bordet avslørte ikke mange nye oppgaver - de fleste venter på å få implementert ting som allerede ligger i arbeidslisten.
  
 +  * UiT:
 +    * Ingen nye ønsker for øyeblikket. Henger litt bakpå med oppgraderinger til nyeste NAV-versjon og er mest interessert i AAS.
 +  * NTNU:
 +    * Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.
 +      * Uninett lager et GitHub-issue for dette og ber Nils-Arild fylle på med detaljer om NTNUs ønsker der.  [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2164|#​2164 - Control over 802.1X options per port in PortAdmin]]
 +    * Avstedkom en mindre diskusjon om "​portprofiler",​ som også ble tatt opp på forrige møte.
 +  * UiO: 
 +    * Har det stort sett greit.
 +    * En sak ble likevel meldt inn i etterkant av møtet: [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2161|#​2161 - Alias for rooms and buildings]]
 +  * UiA:
 +    * Ikke noe nytt.
 +  * HiVolda:
 +    * Gjentar ønske om mer detaljer på portnivå mtp. Power-over-Ethernet. Morten har tidligere gjort litt research på Voldas Cisco-switcher og ser at strømforbruk per. port skal være mulig å hente inn med de Cisco-proprietære PoE-MIB-ene som allerede er i bruk i NAV.  [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2163|#​2163 More power usage stats on individual PoE-enabled ports]]
 ==== Del 4 - Neste møte ==== ==== Del 4 - Neste møte ====
  
 Neste møte ble avtalt til **tirsdag 25. august**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse. Neste møte ble avtalt til **tirsdag 25. august**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse.
  
nav-ref/navref_120520.1589800341.txt.gz · Last modified: 2020/05/18 13:12 by morten