User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:08]
morten mer referat fra runde rundt bordet.
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:11]
morten [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 1: Line 1:
-G====== NAV referansegruppemøte 23. oktober 2018 ======+====== NAV referansegruppemøte 23. oktober 2018 ======
  
 [[nav-ref|NAV-ref Home]] [[nav-ref|NAV-ref Home]]
Line 182: Line 182:
 HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter: HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter:
  
-  * POE POE POE → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​+  * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
   * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.   * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.
-  ​+ 
 + 
 +Neste møtedato ble satt til 9. april 2019. 
nav-ref/navref_231018.txt · Last modified: 2018/10/24 11:31 by hmpf