User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:08]
morten mer referat fra runde rundt bordet.
nav-ref:navref_231018 [2018/10/24 11:31] (current)
hmpf [Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 1: Line 1:
-G====== NAV referansegruppemøte 23. oktober 2018 ======+====== NAV referansegruppemøte 23. oktober 2018 ======
  
 [[nav-ref|NAV-ref Home]] [[nav-ref|NAV-ref Home]]
Line 124: Line 124:
       * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået.       * Usikkert hvorvidt de gjeldende MIB-er kan gi så detaljert informasjon på dette nivået.
     * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI     * Det ble også vist til at en Cisco C2960 gir andre PoE-tall med SNMP enn i CLI
-      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant av møtet.+      * Rune pekte på en spesifikk switch hos UiA som utviser dette problemet. Kan undersøkes i etterkant ​ av møtet. 
 +    * PoE bør inn i Interface Browser
   * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​   * <​del>​[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​1232|#​1232]] - Collect DOM-data</​del>​
     * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr.     * Det er fremdeles usikkert hvorvidt tilfredstillende DOM-informasjon blir samlet inn for HP-utstyr.
 +  * Interface Browser: må kunne sortere på last_used, fargeskalering på last_used ​
  
  
Line 153: Line 155:
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ut i fra diskusjonen om utstyrsstøtte,​ ble det ytret ønske om bedre dokumentasjon av hvilke typer utstyr som er støttet. Ikke bare i sentral dokumentasjon,​ men f.eks. der man har en PDU-widget som strengt tatt bare støtter APC-PDU-er, så burde den informasjonen være tilgjengelig direkte i eller i forbindelse med widgeten-en i grensesnittet.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo)   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om at feilmeldinger fra feilende ipdevpoll-jobber tilgjengeliggjøres i webgrensesnittet (så man eksempelvis slipper å lete i logger når man har en rød jobb-lampe i ipdevinfo)
 +  *  **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|BUG]]** Ikke mulig å legge tilbake default/​tutorial widgeten etter at den er tatt bort.
  
 UiA ønsket å diskutere følgende punkter: UiA ønsket å diskutere følgende punkter:
Line 182: Line 185:
 HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter: HiVolda ønsket å diskutere følgende punkter:
  
-  * POE POE POE → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​+  * **PoE PoE PoE** → Som tidligere nevnt, ønsker seg mer detaljer på portnivå. ​
   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.   * Det oppsto en generell diskusjon om nat44-bokser fra Uninett og overvåkning med NAV og/eller NfSen.
-  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda.+  * Potensiell bugrapport om forsvunne søketemplates i NfSen på verktøykassen i Volda. Tar det videre internt.
   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.   * **[[https://​github.com/​UNINETT/​nav/​issues/​new|ISSUE]]** Ønske om å kunne registrere End-Of-Life-datoer for utstyrstyper i NAV, slik at NAV kan lage rapporter eller varsle om utstyr som er i ferd med å gå ut på data.
-  ​+ 
 + 
 +Neste møtedato ble satt til 9. april 2019. 
nav-ref/navref_231018.1540379283.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 11:08 by morten