User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 9. april 2013

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Børge Brunes, UiTø
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status gjeldende arbeidsliste.
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
 3. Åpent forum.
 4. Dato for neste møte.

Referat

 1. Status gjeldende arbeidsliste.
  • John-Magne og Morten gjennomgikk de punktene på arbeidslisten som de anså seg som ferdige med.
  • Neste feature-release er først 12. september. Spørsmål til gruppen om hvorvidt releasetakten er god. Antall nye feature-releaser i året er bra, men det er spredt noe ujevnt utover året, og dette bør kanskje justeres på. Enkelte mindre funksjoner bør det være mulig å få med i en av vedlikeholdsversjonene vi kommer med underveis.
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
  • Tre dårlig spesifiserte oppgaver fra arbeidslisten ble lagt frem.
  • Det ble gitt tilbakemeldinger på hva som bør omfattes av LP#1069763 og LP#1062288, mens det ble besluttet at LP#1062286 utgår fra arbeidslisten, da funksjonaliteten er alt for NTNU-spesifikk.
  • John-Magne presenterte utviklernes planer for innføring av Foundation som rammeverk for ny webdesign, og demonstrerte en prototyp av nytt grensesnitt.
 3. Åpent forum.
  • Helge Stranden (UNINETT) holdt en presentasjon av beredskapssituasjonen i kommunikasjonsrom rundt om i UH-sektoren, spesielt med tanke på strømsituasjon og monitorering av miljø og strøm i slike rom. UNINETTs plan er å implementere begynnende støtte for slikt utstyr fra APC, som er tilgjengelig for oss.
  • Manglende forståelse i NAV for redundans-modeller som Cisco VSS ble diskutert. Utviklerne vil gjøre datainnsanking fra en av UiAs kjernerutere som kjører som en VSS for å se hvordan dette kan understøttes, men foreløpig er det for gruppen ingen kjente tilfeller av lignende redundans modeller i drift i dag. Diverse former for virtuelle switcher i virtualiseringsplattformer ble også diskutert.
  • En Cricket-basert løsning for statistikkinnsamling fra fysiske porter som hverken er klassifisert som ruterporter eller switcheporter ble demonstrert. Det ble enighet om at vi kan oppheve det kunstige skillet mellom port-typer i Crickets grensesnitt, ved å legge all port-statistikk under ett og samme subtre. Dette kan gjøres til en av de nærmeste vedliksholdsversjonene som kommer ut.
  • HiVolda har fremmet ønske om en bildebase for kommunikasjonsrom i NAV. En slik løsning vil gi mulighet til å laste opp bilder, og evt. vilkårlige dokumenter, med beskrivelser, knyttet til kommunikasjonsrom som er registrert i NAV. Utbredt enighet fra resten av gruppen om at dette ville vært en veldig nyttig funksjon. Også løsninger som tillot vilkårlige felter knyttet til kommunikasjonsrom ble diskutert, som alternativ til dagens opt1-4-feilter.
  • Diskusjon rundt arbeidslisten og mulighet for omprioriteringer. Det ble enighet om at LP#1062298 er knyttet til LP#1062150, som begge er viktige. Førstnevnte flyttes opp sammen med sistnevnte. Deretter settes det strek under dette punktet i listen, og alle punkter under dette, samt nye punkter som kommer til, vil være gjenstand for en ny stemmerunde etter møtet.
  • Noe diskusjon rundt fremtidsvisjoner for NAV. Forslag om at NAVs topologiforståelse skal kunne utnyttes bedre til å analysere avhengigheter mellom tjenester og understøttende infrastruktur. NAV som alarmsentral ble også diskutert igjen, men vil på sikt kreve at NAVs eksisterende hendelses- og alarmsystem må løsrives mer fra resten av NAVs datamodell.
 4. Fredag 4. oktober ble valgt som neste møtedato.
nav-ref/navref_090413.1365596475.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)