User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_230221

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 23. februar 2021

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Kat Hößel, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Med gjesteopptreden fra noen™ fra CNaaS-teamet @ Uninett.

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:30 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten ønsker velkommen på vegne av Uninett.

1. Presentasjoner/Status

  • “NETCONF” på plass i PortAdmin for Juniper
  • “Kloning” av bokser og rom
  • UiOs “skaleringsfunksjon” for ipdevpoll og pping
 • Argus har vært i produksjon hos Uninett siden før jul
 • Veien videre
 • Limetjenester

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Et viktig punkt som har opptatt oss siden sist er å definere begrepet “Severity”. Vi har gjort noen designvalg for Argus omkring dette, og er i ferd med å implementere dette der. I tillegg har CNaaS-teamet begynt å drodle rundt hvordan severity-verdier skal tildeles forskjellige hendelser som kommer fra NAV inn i Argus. Ulempen med disse reglene er at de bare påvirker limetjenesten nav-argus-glue.

NAV har hatt en konsept om en “Severity”-verdi i sin datamodell i alle år, men det er aldri foretatt noen ordentlige veivalg for hvordan denne verdien skal brukes eller tolkes i NAV. Dette har på et tidspunkt vært tolket som en verdi mellom 0 og 100, og det er litt uklart om alvorligheten i en hendelse er proporsjonal eller omvendt proporsjonal med tallverdien. Selv om man kan filtrere på dette feltet i alarmprofilen sin, settes alle hendelser i NAV i dag i praksis til verdien “50”. Dette har ingen formidlingsverdi, og hendelser i NAV kunne derfor like gjerne vært modellert uten.

Vi ser diskusjonen om severity-verdier i Argus som en mulighet til å diskutere hvordan dette begrepet kan tas ordentlig i bruk i NAV. Kan vi i stedet vri diskusjonen til å definere/omdefinere “Severity” i NAV, slik at limetjenestens jobb blir enklere og vi kan levere forbedret funksjonalitet også til dem som ikke vil har planer om å ta i bruk Argus?

For litt bakgrunnsinformasjon om “Severity”-feltet i Argus, se https://github.com/Uninett/Argus/issues/70

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt (ut over at UiT jevnt og trutt har meldt inn saker på GitHub - det setter vi stor pris på!).

Runde rundt bordet.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 25. mai

Referat

Referat kommer.

nav-ref/navref_230221.1613484279.txt.gz · Last modified: 2021/02/16 14:04 by morten