User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_110220

NAV referansegruppemøte 11. februar 2020

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 09:00 til 12:00.

Agenda for møte er fleksibel, vi tar gjerne innspill. Foreløpig agenda ser slik ut:

0. Velkommen/Innledning

 • Morten ønsker velkommen på vegne av Uninett.
 • Nils-Arild Grav er NTNUs nye representant i gruppen. Nils-Arild kan få presentere seg selv.

1. Presentasjoner/Status

 • Ny funksjonalitet det jobbes med
 • Feilrettinger i NAV 5.0
 • Status på AAS
 • Status på UiOs arbeid omkring distribuert overvåkning med NAV (om det foreligger).

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Se over saker generert fra sist møte, evt. fylle på med mer kravspekdetaljer.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt. Ordet fritt.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 12. mai

Referat

Forfall:

 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO

Morten ønsket velkommen til møtet. Nils-Arild presenterte seg selv som gruppens nye representant fra NTNU. En planlagt reboot ifm. Linuxkjerneoppgradering var forventet i vedlikeholdsvinduet midt under møtet. De fremmøtte ble enige om at reboot midt under møtet var greit.

Del 1 - Presentasjoner/Status

Det er ikke mye ny funksjonalitet å presentere. Det har vært jobbet mest med å få NAV 5.0 stabilt, etter hovedrelease i november.

Ny funksjonalitet det jobbes med for øyeblikket er blant annet:

Peder hadde et innspill på hvorvidt mandatet til referansegruppen bør justeres noe, mtp. CNaaS-arbeidet og samarbeidet med andre parter (SUNET) som påvirker prioriteringene i NAV-utviklingen. Dette må tas opp med Vidar i etterkant av møtet.

Feilrettinger det fremdeles jobbes med i NAV 5.0:

Status på Aggregated Alarm System:

 • Håvar Fosstveit jobber med å få opp en deployment så vi kan bygge en proof-of-concept med bl.a. NAV-integrasjon.
 • Uninett har ansatt to sommerstudenter som begynner i juni. Den ene jobbet på den opprinnelige prosjektgruppen som bygde prototypen på AAS.
 • Géant finansierer det videre arbeidet med AAS, da de er enige i at dette er et verktøy som kan være nyttig på tvers av flere NREN.

Ettersom Sigurd ikke var tilstede på møtet, ble UiOs fremdrift på utvikling av distribuert innsamling i NAV ikke tatt opp.

Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Både UiA og HiVolda har tidligere meldt behov for skreddersydde utstyrsrapporter. I etterkant av innkallingen fikk Morten noen skriftlige tilbakemeldinger fra både HiVolda og UiA, og vi ble enige om at dette kan vi følge opp som rene driftssaker mellom Uninett og HiVolda/UiA. Evt. nyttige resultater av dette kan vurderes innlemmet i NAV-koden.

Både UiA og HiVolda har tidligere meldt inn problemer med hvordan gjenværende batteritid på enkelte UPS-modeller vises. Det manglet tilbakemelding på konkrete utstyrseksempler for feilsøking. UiA kom med en konkret liste på e-post rett før møtet. Denne tas til etteretning ved feilsøking ISSUE

UiA har begynt å rulle en del utstyr med PicOS, og finner at det mangler en del hardware-informasjon som typisk er å finne i proprietære MIBs. ISSUE F.eks.:

 • Hverken CPU eller Memory under System Metrics
 • Ingen sensors
 • Ingen PoE-informasjon.

:!: Rune Kittelsen skal grave etter eventuelle MIB-referanser.

Tre genererte saker fra forrige møte mangler fremdeles issues på GitHub. Disse skal nå forhåpentligvis være nok beskrevet til å opprette issues med et minimum av nødvendig informasjon (spesifikt mer fleksibel filtrering i auditlog-søk, gruppering av “verb” i søk, og port-descriptin i portliste i ipdevinfo).

Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting var forhåndsinnmeldt, så det sedvanlige runden rundt bordet ble gjennomført:

 • UiT: Ingenting å melde (men kjører på NAV 4.8 enda).
 • UiA: Ingenting å melde.
 • HiVolda: Ingenting å melde.
 • NTNU:
  • I en litt sårbar situasjon etter at Knut-Helge har sluttet.
  • Det er fremdeles noen mer ønsker rundt 802.1x-funksjonalitet i PortAdmin, men det er uklart hva.
  • Ønske om “Schedulerte jobber” i PortAdmin:
   • F.eks. endre VLAN på mange porter samtidig, på forhåndsdefinerte tidspunkt (f.eks. alle porter i en lokasjon, rom eller switch).
   • Typisk behov er når et VLAN fases ut og erstattes av et annet.
   • “Dvs mulighet til å få opp hva NAV gjør som standard ved vlan-endring, samt åpning for å gjøre kundetilpasning/ «tilføye kommandoer» (oid/API) i denne malen.”

Generelt spørsmål fra gruppen: Hva er status på Streaming Telemetry? Uninett ser på Streaming Telemetry ifm. forskningsnettbehov, og man har innledet en generell prosess for å se på hvilken tidsseriedatabase som egner seg best til vårt behov. Det er ikke gjort noen konkrete tiltak mtp. NAV-utvikling, men vi følger nøye med på utfallet av valget av tidsseriedatabase: Det kan tenkes det gir en pekepinn på om NAV burde støtte noe annet enn Graphite i fremtiden. Dette fordi Graphite egner seg dårlig når man begynner å styre frekvensen på rapporterte datapunkter ute på individuelle nettbokser, fremfor sentralt i NAV (dvs. det lar seg gjøre med kompetent og nennsom styring av Graphite-konfigurasjon, men det er ingen liten jobb).

:!: Hanne foreslår at flere operasjoner i SeedDB bør auditlogges, f.eks. endringer i Rooms.

Del 4 - Neste møte

Neste møte ble avtalt til tirsdag 12. mai, klokken 09-12, over Zoom/videokonferanse.

nav-ref/navref_110220.txt · Last modified: 2020/02/24 13:05 by morten