User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

NAV referansegruppemøte 12. mai 2020

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet ble avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 09:00 til 12:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.
 • Kort diskusjon om referansegruppens mandat, mtp. prioriteringer som dukker opp fra andre prosjekter, som CNaaS, samt kommende ny forvaltningsstruktur for IKT i UH-sektoren.

1. Presentasjoner/Status

 • Ny funksjonalitet det jobbes med
 • Feilrettinger i NAV 5.0
 • Status på AAS
 • Status på UiOs arbeid omkring distribuert overvåkning med NAV.

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

 • Hanne forbereder til å implementere støtte for dual stack og multiple IP-adresser (#1130 og #1184) ved å rydde gammel spaghettikode i SeedDB. Vi kan gjerne tenke oss en liten designdiskusjon rundt hvordan multiple IP-adresser skal håndteres, da disse to oppgavene henger sammen.
 • Det er lenge siden vi sist gjorde endringer i den offisielle arbeidslisten, og den høyeste prioriterte oppgaven har stått mye i stampe fordi den er såpass kompleks. Er det på tide å:
  1. Stemme inn flere oppgaver til arbeidslisten?
  2. Evt. full omprioritering?

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt. Ordet fritt.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 18. august

Referat

Morten ønsket velkommen til møtet.

På forrige møte ble det stilt spørsmål ved om mandatet til referansegruppen bør gjennomgås mtp. prioriteringsbehov som dukker opp fra andre hold enn sektoren selv, som f.eks. Uninetts egne behov mtp. lanseringen av CNaaS-tjeneste, og fra SUNET i samarbeidet om denne tjenesten. UNIT jobber for tiden med å etablere en ny styringsmodell for IKT i UH-sektoren, og en eventuell revisjon av gruppens mandat må ses i sammenheng med dette. Vi utsetter derfor en eventuell diskusjon om mandatet til ny styringsmodell er endelig vedtatt.

Peder stilte spørsmål til hvordan NAV kan være en styrke i en tid hvor mer og mer AV-utstyr går over IP. Utviklerne har ikke noe spesielt forhold til AV-utstyr, all den tid NAV er fokusert på nettinfrastruktur, men innspillet avstedkom en diskusjon om NAVs fremtid mtp. tegn til større splittelse i management-protokollverdenen. SNMP er sakte men sikkert på vei ut, og ikke alle leverandører ser ut til å gå for NETCONF-familien av protokoller for management - flere leverandører lager i stedet egne REST-API. Det gjør det mye mer ressurskrevende å skrive kode som skal støtte flere leverandører. Man kom ikke til noen konklusjon i diskusjonen.

Vidar forlot møtet etter denne delen pga. av andre forpliktelser.

Del 1 - Presentasjoner/Status

Det er fremdeles ikke mye ny demonstrerbar funksjonalitet. En del av feilrettingene som har blitt gjort underveis i 5.0-serien ble presentert (5.0.5, 5.0.6), og det ble sagt litt om arbeidet med å omstrukturere den SNMP-baserte backenden i PortAdmin til å kunne ta høyde for det eksterne CNaaS-NMS-APIet og NETCONF mm. Hannes arbeid med å rydde i gammel SeedDB-kode for å understøtte funksjonalitet som innlegging av multiple IP-adresser per boks ble også nevt.

Uninett har tre utviklere delvis i sving med å forberede AAS for utrulling i sky, og for en foreløpig integrering med NAV. Målet er å ha gjort unna grunnarbeidet her, og å utarbeide en kravliste til studentene som skal jobbe med AAS i sommer. Det er også aktuelt å finne et nytt navn til systemet, noe som svinger bedre enn akronymet AAS.

UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende “device groups”-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig).

Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Denne bolken ble hovedsakelig benyttet til å diskutere designvalg rundt oppgaven #1130 Dual-stack monitoring. Denne oppgaven er såpass nært beslektet med #1184 Monitor all configured IP addresses for an IP device at utviklerne foreslår å slå dem sammen til samme oppgave. De innspillene som kom underveis i diskusjonen blir samlet som kommentarer i issue-trackeren.

Vedrørende den offisielle arbeidslisten, ble det vedtatt å iverksette en full omprioritering av arbeidslisten, da det er tre år siden sist det ble gjort endringer i prioriteringene. Uninett sørger for å samle opp og registrere på GitHub alle innkomne saker fra de siste møtene, for så å organisere en ny avstemning blant referansegruppens deltakere.

Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen

Runden rundt bordet avslørte ikke mange nye oppgaver - de fleste venter på å få implementert ting som allerede ligger i arbeidslisten.

 • UiT:
  • Ingen nye ønsker for øyeblikket. Henger litt bakpå med oppgraderinger til nyeste NAV-versjon og er mest interessert i AAS.
 • NTNU:
  • Har et hjemmesnekret webgrensesnitt for å konfigurere 802.1X-options på porter, da 802.1X blir mer og mer utbredt på NTNU. Utvikleren har sluttet på NTNU, og NTNU kan tenke seg å få innlemmet all funksjonaliteten fra verktøyet i selve NAV.
  • Avstedkom en mindre diskusjon om “portprofiler”, som også ble tatt opp på forrige møte.
 • UiO:
 • UiA:
  • Ikke noe nytt.
 • HiVolda:
  • Gjentar ønske om mer detaljer på portnivå mtp. Power-over-Ethernet. Morten har tidligere gjort litt research på Voldas Cisco-switcher og ser at strømforbruk per. port skal være mulig å hente inn med de Cisco-proprietære PoE-MIB-ene som allerede er i bruk i NAV. #2163 More power usage stats on individual PoE-enabled ports

Del 4 - Neste møte

Neste møte ble avtalt til tirsdag 25. august, klokken 12-15, over Zoom/videokonferanse.

nav-ref/navref_120520.txt · Last modified: 2020/05/18 14:05 by morten