User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 29/3-2012

NAV-ref Home

Følgende deltok:

 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Børge Brunes, UiTø
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT

Forfall:

 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 09 - 15 avbrutt av lunch.

 1. Hva vi har gjort siden sist + planer for 3.12. Justering av 3.12 planer? 3.13 ideer. Runde rundt bordet i denne prosessen.
 2. Topology breakdown. Finner dere feil i 3.11 topologiavledning?
 3. Kravspekk nytt nettkart
 4. Dato for neste møte

Referat

Vidar reperterte planene som foreligger. De ble også presentert på verktøysamling dagen før.

Kommentar til punkter på plan

 • Ad statistikk for ip adresseromsforbruk: Morten vil helst gjøre det basert på databasen. Vi har alle tall der.
  • NTNU: Fint om dette gjøres slik at NTNU kan ta det i bruk selv på en slik måte at man lett kan utvide det til å omfatte DHCP statistikk.

Bugs som er avdekket i 3.11.1

 • Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
 • Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye “ulf ulv”. event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
 • Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav…
 • my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen

Runde Rundt bordet

HiVolda

 • Ønsker å se full software image på utstyr
 • ipdevpoll: post software change event
 • Endre: “Register Error Event” → “Register Device Event”
 • Ved innlegging av ny boks: description felt ved device - postes som event
  • samme ved bulk import - egen kolonne for dette
 • seeddb - ikke vis community på listen over ip devicer, bare indiker om community er satt

UiA

* toolbox veldig svær

 • gruppering i kategorier?
 • ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori

* bedre status side

 • bør vise alle hendelsestyper
 • vurder å blande unresolved alerts med event history
 • mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat

* paging ikke bare next på lange reports

Børge * to hovedbudskap:

 • event engine - styrket skyggehåndtering og korellering
 • nav som kilde, slippe å legge inn dette i andre system

* ad nav som kilde

 • morten: vi har dumpscript
  • kan lett skrus på til egne ønsker
 • hvordan få kildedata inn i nav
  • morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import

* ta mer ut av potensiale av subcategori

 • morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori
 • kalle det en group eller tag eller label

* rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/“tag” *W* * problem med ipdevpoll og antall åpne sockets

 • mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall
 • mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024
  • husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov

* last updated

 • det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de

* rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp * dersom en prefiks på en ruter = scope, ikke overskrie scope * pakketap på alle bokser etter 3.11, kan være relatert til ipv6 - rapporter * subnet matrix teller feil * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i * problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket * subnet matrix: hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som “too many small subnets”

Gro-Anita * uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel * mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket * ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie * Børge: ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo

 • Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter

* report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter

Neste møte

Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.

nav-ref/navref_290312.1333088709.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)