User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_021012

NAV referansegruppemøte 2. oktober 2012

NAV-ref Home

Tilstede:

 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Børge Brunes, UiTø
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Roy Sindre Norangshol, UNINETT
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU

Forfall:

 • John-Magne Bredal, UNINETT

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj.

 1. Hva har vi gjort siden sist? Releaseplan fremover. Demo.
 2. Tilbakemeldinger på NAV 3.12
 3. Innkomne momenter siden siste møte. Runde rundt bordet.
 4. Dato for neste møte.

Referat

Morten presenterte hva som har blitt gjort siden møtet 29. mars, med påfølgende demo. Kommentarer og tilbakemeldinger ble tatt i mot underveis i demo, i tillegg til de som fremkom under punkt 2 i agendaen.

Til punkt 3 på agendaen gjennomgikk Morten noen slides med momenter som var kommet inn fra referansegruppen, samt initiativer fra utviklerne selv. Innspill fra møtet ble tatt underveis, etterfulgt av en runde rundt bordet med innspill fra deltakerne.

Under møtet kom man til enighet av vi beholder den prioritetslisten vi allerede har, mens nye innspill blir lagt til nederst på denne listen etter en avstemningsrunde.

Neste møte ble satt til 19. mars 2013, i Teknobyen.

Kommentarer til Netmap

 • Vil ha mulighet for å åpne Netmap-URL med VLAN-argument.
  • Kan lenkes til fra diverse rapporter, bl.a.
 • I stedet for rød ring for å markere bokser i samme rom/location ønsker fadeout på kartelementer som _ikke_ hører hjemme i samme rom/location.
 • Netmap admin-tabellen må vise brukernavnet til vedkommende som har opprettet viewet.
 • Bruk blå switch-ikoner (ikke røde).
 • Elink-noder kan kanskje være grå fremfor røde.
 • Mangler feilmelding i grensesnittet ved timeout eller failure på bakgrunnsforespørsler.
 • Vil ha grensesnitt for å velge ut subcategories som vises på kartet
  • Eksempel: Ved valg av subcategory “PRINT”, skal bare VLAN-topologi fra rutere og ned til utstyr i denne subkategorien vises, resten av topologien fades ut (eller fjernes?)
 • Mulighet for å avgrense topologi til organisasjon (på boks eller VLAN)
 • Ved søk: Zoom inn til bounding box av alle matchende bokser. Evt. også markére matchende noder med ring eller lignende.
 • Ved markering av VLAN: Zoom inn til bounding box for VLAN-utbredelse.
 • Kravet om eksport til PDF reduseres i første omgang til eksport til SVG. Eksport gjelder selvfølgelig hele kartet, også de delene som er utenfor viewporten i nettleser.
 • Konsensus på håndtering av multiple linker mellom to noder:
  • Tegn bare én linje mellom boksene i kartet, men lag en markering som skal indikere at det er flere underliggende parallelle linker. To sirkler som krysser linja i hver ende er foreslått.
  • Ved klikk på en slik linje: Høyremarg må vise hvilke portpar som er koblet sammen (evt. med lasttall for hvert par).
  • Linjen i kartet fargelegges etter den mest belastede (mest belastet i antall prosent av nominell båndbredde) av de parallelle linkene.
 • Konsensus på visning av core-nett (stamnett):
  • Dagens løsning med tegning av linker i full mesh beholdes.
 • Ja til vår idé om et eget “lag” for problemvisning, dvs. hovedsakelig farger etter status på bokser og linker.
 • Ved klikk på en link vises det i høyremarg trafikktall for for “in” og “out”, men det er ikke lett å skjønne hvilken side av en link dette relaterer seg til.

Noterte bugs

 • Roomview: portoversikt: Søkefeltet for “Last seen” må ha label som eksplisitt sier at enheten er antall dager (heltall?) LP#1061518
 • ipdevpoll: Jobben “logging” bør omdøpes til “arp”. LP#1061520
 • report: lastupdated viser feil (løpsk JOIN?) LP#1061521
 • ipdevinfo: lastupdated-oversikt bør inneholde informasjon om det konfigurerte jobbintervallet. LP#1061526
 • ipdevinfo: recent-alerts fanetittel bør markeres med en annen farge dersom den inneholder unresolved alerts.LP#1061529
 • alert profiles / my SMS: Nyeste SMS bør sorteres først i listen, ikke sist. LP#1061532
 • Machinetracker: Lenke inn fra subnet matrix med prefixid-argument fungerer ikke. LP#1061595
 • Maintenance: UiT har en rekke åpne bugrapporter mot Maintenance-grensesnittet. Disse må gjennomgås og se om de fremdeles er gyldige, da grensesnittet ble omskrevet med Django til 3.12.

Innspill til eksisterende oppgaver:

 • Statistikk, IP-adresseforbruk LP#1062130
  • Å samle statistikk pr. nåværende prefix er greit nok. Endrer man prefix, mister man historikk, enkelt og greit.
  • En samlet graf (eller samling av grafer) pr. nåværende VLAN er også ønskelig.
 • Fullverdig link-loss alarm (ved redundante uplinks) LP#1062136
  • Oppgaven er blokkert i påvente av ny eventEngine

Andre noterte innspill

 • datamodell: “Subcategory” bør gjøres om til “group” eller “tag” og gjøres uavhengig av hovedkategori. LP#1062146
 • datamodell: NAV bør ha en egen status for “tilstand ukjent”. Når statussjekk aldri har vært utført for noe (boks/tjeneste/snmp) så må status sies å være “ukjent”, ikke bare anta “OK”. LP#1062150
 • datamodell: feltene opt1-4 på room og organization burde erstattes av et generisk system for variabel=verdi, slik at lokal admin kan legge til vilkårlig informasjon i en egen struktur (Tenk PostgreSQL hstore?) LP#1062152
 • datamodell: Timestamp for når et prefix først ble oppdaget av NAV.LP#1062175
 • datamodell/ipdevinfo: vise hvilke porter som utgjør en port-/etherchannel LP#1062177
  • samle og lagre relasjoner mellom interfaces fra ifStackTable
  • vise relasjoner på portsiden i ipdevinfo
  • finne en måte å signalisere at et interface i portview har flere underliggende interfacer
 • ipdevinfo: DNS-adresseoppslag er mindre viktig, bør separeres til egen fane. LP#1062197
 • ipdevinfo: Et nytt portview som viser bare fysiske porter (ifConnectorPresent) LP#1062200
 • ipdevpoll: jobbconfig bør ha et description-felt som kan hentes frem i web-grensesnittet dersom man lurer på f.eks. hva “inventory” og “topo” i jobblisten egentlig betyr for noe. LP#1062203
 • camlogger: Logg camdata på porter hvor det står kjent ikke-nettutstyr bak (f.eks. SRV). LP#1062206
 • portadmin: mulighet til å konfigurere trunks. LP#1062210
 • implementere noe a la dvdcs fra NTNU (ref. John-Magne) LP#1062286
 • what-if analyse: Hva påvirkes dersom en node i topologien går ned? LP#1062288
 • Machine tracker: markering av suspekte cam- og arp-innslag basert på jobblogger fra ipdevpoll. LP#1062290
 • NAV watchdog: grensesnitt for status på intern konsistens og failures i selve NAV-installasjonen. LP#1062298. Eksempler:
  • ipdevpoll-jobber som er overdue.
  • GW/GSW uten porter
  • SW/GSW uten switcheporter
  • Avvikende antall porter
  • Mangler nye innslag i cam/arp over gitt tidsrom
 • info: A new page for details of individual VLANs. LP#1062309
 • statistikk: Vurdere alternativer til Cricket for innsamling og presentasjon. LP#1062313
 • IPv6: Innsats for å gjøre NAV mer IPv6-kompatibel på overvåkningssiden:
 • IPv6: Har ikke tatt stilling til dual-stack overvåkning av hosts. Her trengs det innspill og kartlegging om vi skal gjøre noe videre. LP#1063699
 • eventEngine: skrives om til Python - denne står ikke på prioritetslisten pr. dags dato, men er et krav for å gjennomføre én eller flere av punktene som faktisk står der. [pyeventengine]
 • status: statussiden skalerer dårlig etterhvert som vi får flere alarmtyper. Denne må redesignes; en tanke er en søke- eller filtreringsmulighet a la Splunk. LP#1063703
 • forsiden: forside-innholdet i dag gir ikke mye mening, bygge om til en slags dashboard-løsning der man kan velge innhold selv. (Denne er veldig dårlig spesifisert og vag foreløpig). LP#1061523
 • brukerpreferanser: Mulighet til å velge seg en “startside” i NAV som skal komme opp når man logger inn. Den mest aktuelle kandidaten er nok status-siden. LP#1063704

Åpne spørsmål / kommentarer:

 • HiVolda: Har noen erfaringer med Cisco Nexus 7000-serien og NAV?
 • HiVolda: Gjøres “write mem” på Cisco etter endringer med Portadmin/Arnold?
 • HiVolda: Også, gjøres “write net” på Cisco etter endringer?
 • NTNU: Rom-kart på forsiden er ubrukelig for installasjoner med mange rom på lite areal (også jfr. kartet over forskningsnettets nettinstallasjoner, som er en uleselig skog med tekst og markører).

Prioriteringsliste

nav-ref/navref_021012.txt · Last modified: 2015/11/13 13:49 by morten